BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
kz´wteJI³
Story Dated: Saturday,Jun 25,2011 9:47 IST
Comments

Ih³{Sn: ASp¯nsSbmbn aebmfnIÄ ImWpt¼mÄ tNmZn¡pó ckIcamb Hcp tNmZyapïv. {_n«sâ Imcyw Ipg¸¯nemsWómWtñm tXmópóXv? \nch[n t]À Hmkt{Senbbv¡v t]mIpóXmbn tIÄ¡pópïtñm? C§s\ GsX¦nepw hn[¯nemIpw Cu NÀ¨IÄ ap

tódpI. A¡sc \nð¡pt¼mÄ C¡sc ]¨ Fó ]gwsNmñv Hcn¡ð IqSn sNmñn ]Tn¡mw FtómÀan¸n¡pIbmWv Ct¸mÄ Hmkt{Senbbnð \nóv hcpó hmÀ¯IÄ. Ignª hÀjw Hmkvt{Senb³ IpSntbä¯nð KWyamb IpdhpïmbXmbn«mWv Ct¸mÄ ]pd¯p hóncn¡pó IW¡pIÄ ImWn¡póXv. CXv IpSntbäw \nb{´n¡m\Im¯Xv IW¡nseSp¯v kÀ¡mÀ GÀs¸Sp¯nb \ntcm[\amsWóp sXän²cnt¡ï. {][m\ambpw IpSnsb«¡mÀs¡Xnsc \S¡pó hwiob B{IaWw `bómWv aäp cmPy¡mÀ Ct¸mÄ Hmkt{Senbsb ssIhnSpósXóv Cu cwKs¯ Isï¯epIÄ sXfnbn¡póp.

Ignª cïp hÀjs¯ At]£n¨v Hmkvt{Senb³ IpSntbä¯nð t\À ]IpXnbpsS IpdhmWv Dïmbncn¡póXt{X, Hmkvt{Senb³ _yptdm Hm^v ÌmänÌnIvknsâ IW¡pIÄ {]Imcw Ignª hÀjs¯ s\äv C½n{Kj³ 171000 t]À am{XamWv .AtXkabw 2008ð Cu Øm\Xv 316000 t]À Hmkvt{Senbbnð F¯nbncpóp. am{Xañ HutZymKnIambn Cu IWs¡Sp¸v XpS§nb 2006\p tijw CXmZyabmWv C{Xbpw Ipdhv t]À Hmkvt{Senbbnð F¯nbncn¡pósXópw dnt¸mÀ«v Isï¯póp. am{Xañ cmPy¯nsâ P\kwJybpw Xmtg¡v IpXn¡pIbmWv. 2008ð 467300 t]À Dïmbncpó Øm\¯v Ct¸mÄ DÅXv 325500 t]À am{XamWv. GXmïv 30 iXam\¯ntesd hcpóp A´cw. ASp¯ Bdv amkw IqSn Ignbpt¼mtg¡v s\äv C½n{Kj\nð C\nbpw {IamXoXamb Ipdhv DïmIpsaóv IW¡m¡s¸Spóp.

Hmkvt{SenbbpsS Gähpw k¼ósaóp IcpXs¸Spó hnIvtSmdnb³ kwØm\¯mWv Gähpw Ipdª \nc¡nepÅ IpSntbäw \Sóncn¡póXv. sað_¬ AS¡apÅ Cu {]tZi¯v t\cs¯ \nch[n aebmfnIfpw F¯s¸«ncpóp. 2003 apXepÅ IWs¡Sp¸nð Cu {]tZis¯ IpSntbä¡mcnð C´y¡mcpsS kzm[o\w FSp¯p ]dtbïXmWv. am{Xañ Cu {]tZi§fnð Ønc Xmakw BIm\pw C´y¡mÀ Gsd Cjv«s¸«ncpóp. sað_¬, lmanðS¬, Ishïnjv, tlmÀjw, t^mkvsdÀ, s_³SntKm, s_\ñ XpS§nb Øe§sfñmw C´y¡mcpsS Cjv« {]tZi§Ä Bbncpóp. Fómð 2009ð Cu kwØm\¯v F¯n Xmakw Bcw`n¨ C´y¡mcpsS F®¯nð 14 % IpdhpïmbXmbn F_nFkv (Hmkvt{Senb³ _yptdm Hm^v ÌmänÌnIvkv) ]dbpóp.

C´y¡mÀ¡v ]pdta IpSntbä IW¡nð apónð \nóncpó ssN\okv hwiPcpsS F®¯nepw Ipdhpïv. Ignª hÀjw ChnsS F¯nb C´y¡mcpsS F®¯nð 37 % CSnhmWv IW¡m¡nbncn¡póXv. AXmbXp 76000 t]À F¯nbncpónSXv Ct¸mÄ 48000 t]À am{Xw. {][m\ambpw C´y¡mÀ¡v t\sc Ignª Ipsd hÀj§fmbn \Só hwiob B{IaW§fmWv ChnSw hnSm\pw Ct§m«v hcmXncn¡m\pw C´y¡msc t{]cn¸n¡pósXóv IcpXpóp. am[ya§fnð hó dnt¸mÀ«pIfpw Hcp ]cn[n hsc Hmkt{Senb³ IpSntbäw Ipd¡m³ ImcWambXmbn kÀ¡mÀ IcpXpóp.

Ct¸mÄ hó IW¡pIÄ \ðIpó kqN\ A\pkcn¨v Hmkvt{Senb³ IpSntbä¯nð Cu hÀjhpw IpdhpïmIpw. Cu hÀjw kÀ¡mÀ A\ph[n¡s¸«ncpó 168700 ^manen IpSntbä hnkIfpw 13750 a\pjymhImi hnkIfpw Bbncpsó¦nepw IpSntbä s{S³Uv ImWn¡póXv asämcp Znibnte¡msWóv kÀ¡mcnsâ D]tZiIÀ Nqïn¡m«póp. Hmkvt{Senb³ te_À ]mÀ«nbpsS \ne]mSpIfpw Iq«v I£n kÀ¡mcnsâ \b§fpw Hmkvt{Senbbnte¡v IpSntbdm³ aäp cmPy¡msc hnk½Xn¸n¡pó LSI§Ä BsWóv ]dbs¸Spóp. AtXkabw IpSntbä \nc¡nð Dïmbncn¡pó CSnhv kÀ¡mcnsâ t\«ambn Nqïn¡m«\mWv Xm³ B{Kln¡pósXóv Can{Kj³ an\nÌdpsS hàmhv {Inkv t_msh³ kqNn¸n¨p. ÌpUâv hnk \nb{´Ww IÀi\am¡nbXpw sXmgnð tXSn F¯póhcnð hnZKv²sc am{Xw ]cnK\n¡póXpamIw CXn\p ImcWsaóp AhÀ ]dªp.

open women want men link
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
click here price for abortion pill cytotec abortion pill buy online
Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.