BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
kz´wteJI³
Story Dated: Thursday,Sep 22,2011 12:46 IST
Comments

temI{In¡änse sSÌv Ncn{X¯nð C´ybptSbpw Hmkvt{SenbbptSbpw t]cnð FgpXs¸« Zn\§fnð HómWv sk]vXw_À 22. {In¡äv aXhpw Xmc§Ä tZhòmcpambn Nn{XoIcn¡s¸Spó C´ybnð temIw adó Hcp ka\ne aðkc¯n\v 25 hÀjw XnIbpIbmWv. sSÌnse Hcp km[mcW ka\nebmbn«ñ, Hmkvt{Se

nbbpw shÌn³Uokpw X½nð Hmhenð \Só BZy ssS aðkcw Ignªmð kvtImÀ XpeyXbnð F¯nb {In¡äv Ncn{X¯nse cïmas¯ sSÌv ssS. Cu aðkc¯nsâ HmÀ½IÄ¡v Cóv XnIªXv Imð \qämïv.

aZncminbnð ssS¿nð Ahkm\n¨ Cu sSÌnð HmÀ½IÄ GsdbmWv. SÀ^nð DS\ofw Uo³ tPm¬kv OÀ±n¨Xv. Hmkvt{Senb³ _mänwKv CXnlmk§fmb tUhnUv _qWpw Ae³ t_mÀUdpw tNÀóv C´y³ _ufÀamsc Iim¸v \S¯nbXv. DPzeamb _mänwKneqsS I]nð tZhv C´ysb t^mtfm HmWnð \nópw c£n¨Xv. ]Xns\móma\mbn _mäv sN¿ms\¯nb a\oµÀ knwKnð C´y hnPb{]Xo£bpw ]cmPbhpw apónð Iït¸mÄ t\m¬ kvss{S¡À F³Unð chnimkv{Xn I®pIfS¨v {]mÀ°\m\ncXambn \nóXv A§ns\ t]mIpóp sSÌnse k¼pjvSamb Nn{X§Ä.

aZncminbnse sNt¸m¡nð FwF NnZw_cw tÌUnb¯nð 40 Un{Kn I\¯ NqSnembncpóp aðkcw \SóXv. sSÌnse AômwZnhkw Ahkm\ Hmhdnð hnñn amXyqknsâ \memw ]´nð kvtImÀ XpeyXbnð \nðt¡ Ahkm\ hn¡ämbn a\oµÀ knwKv hn¡än\v apónð Ipcp§nbt¸mÄ If¯nepw ]pd¯papïmbncpó Ifnbnð ]s¦Sp¯ 22 Ifn¡mcpw cïv A¼bÀamcpw Ncn{X¯nsâ `mKambn amdpIbmbncpóp.

Zcm tZm«nhme, hn{Iw cmPp Fónhcmbncpóp hnJymX Ifn \nb{´n¨ A¼bÀamÀ. I]nðtZhpw Ae³t_mÀUdpw Ccp Soansâbpw \mbIòmcpw. sUóokv enñn, s{KKv Nm¸ð, Inw lyqkv, tdmUv amÀjv FónhÀ hncan¨Xns\ XpSÀóv ]p\kwLSn¸n¨ Soapambn«mbncpóp Hmkvt{Senb Aóv C´y³ ]cyS\¯n\mbn F¯nbXv.1983 se temII¸v t\SnbXnsâ Duä¯nð Agn¨p ]Wnª Soapambn C´y sSÌns\¯n.

1986 sk]vXw_À 18 \mbncpóp aðkcw XpS§nbXv. BZyw _mäv sNbvX Hmkokv CónwKvkv Hómw Znhkw k¼pjvSambXv tUhnUv _qWnsâ _mänwKnembncpóp. 258 ]´pIÄ t\cn« _q¬ 21 t^mdpIfpambn 122 d¬kv ASn¨pIq«n. 56 d¬skSp¯ Uo³ tPm¬kpambn tNÀóv cïmw hn¡änð 158 d¬skSp¯v anI¨ Iq«psI«v ]Sp¯pbÀ¯nb aðkc¯nð Hómw Znhkw Hmkokv kvtImÀ 211 \v cïv Fó \nebnð F¯n.

cïmw Znhkw KobÀamänb tPm¬kv 27 t^mdpIfpsS klmbt¯msS 210 d¬skSp¡pIbpw Ae³ t_mÀUdpw C´y³ _ufÀamÀ \evInb FIvkv{S IqSnbmbt¸mÄ aqómw Znhkw Hmkoknsâ kvtImÀ 574 \v Ggv. XpSÀóv t_mÀUÀ CónwKvkv Un¢bÀ sNbvXp. t^mtfm Hm¬ Hgnhm¡m³ 374 d¬kv thïnbncpó C´y {ioIm´v t\Snb 53 d¬knsâ ]n³_e¯nð aptóm«v t]mbn.

Fómð ap³\nc¡mÀ ]cmPbs¸«Xns\ XpSÀó {Ioknse¯nb \mbI³ I]nð tZhv DPzeamb {]IS\w Xsó \S¯n. 21 t^mdpIfpsS klmb¯mð 119 d¬kSn¨ I]nð ]pd¯mbXv Ahkm\ _mävkvam\mbn«mbncpóp. Hmkvt{Senb hoïpw _mäv sN¿ms\¯n 170 \v \mev Fó \nebnð cïmw CónwKvkv AS¨p. Ifn Pbn¡m³ C´ybv¡v thïXv 374 d¬kv. BªSn¨ C´ybv¡mbn {ioIm´v 39 d¬skSp¯p. ]nómse kp\nð Khmkv¡À IqSn anI¨ {]IS\w \S¯n. samloµÀ AaÀ\mYpambn tNÀóv Khmkv¡À 103 d¬kv Iq«nt¨À¯p. KhmkvIÀ ]pd¯mIpt¼mÄ C´ybpsS kvtImÀ 204.

C¯hW I]nen\v Imcyambn Hópw sN¿m³ Ignªnñ. Fómð chnimkv{Xn C´y³ {]Xo£Isf tXmfnteän. 40 d¬kpambn chnimkv{Xn_mänwKv XpScpt¼mÄ tNX³ iÀ½ ]pd¯mbn. iÀ½ ]pd¯mIpt¼mÄ C´ybpsS kvtImÀ 331 \v Ggv. hnPbw 17 d¬kv am{Xw AIe¯nð. Inc¬ tamsdbpw inhv emð bmZhpw s]s«óv Xsó aS§nbt¸mÄ Ahkm\sa¯nbXv a\oµÀ knwKv. 11 d¬kv Ipdn¨v At£m`y\mbn \nsó¦nepw kvtImÀ ssS¿m¡n chnimkv{Xn Hcp knwKnÄ IqSn Iq«nt¨À¯tXmsS a\oµdns\ kw{`aw _m[n¨p. Ahkm\ Hmhdnð hnPbw Hcp d¬kv AIse \nðt¡ hnñn amXyqknsâ \memw ]´nð a\oµÀ knwKv hn¡än\v apónð Ipcp§n. Ifnbpw Ifn¡mcpw Fñmw Ncn{X¯nte¡v.

website dating for married people how women cheat
women who cheat on men catch a cheater why people cheat in relationships
link signs of infidelity why some women cheat
abortion pill risks read here how can i get the abortion pill

hmÀ¯IÄ

eï³ 2012

Cós¯ Ifn

hnebncp¯ð

A`napJw

_mIv{Kuïv

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.