BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
tPmk^nsâ tcmjw tIcf¯ntâXmWv; tI{µ¯nsâ Xncpaïbnð AXv tIdWsa¦nð A[nImcs¡mXn amdWw
generic viagra bet price viagra sublingual viagra 50 side effects
why men cheat reason why husband cheat what makes married men cheat
how women cheat online go
click here price for abortion pill cytotec abortion pill buy online
kz´wteJI³
Story Dated: Saturday,Nov 26,2011 10:54 IST
Comments
tIcfm Pehn`htijn a{´n ]nsP tPmk^v s]mXpsh im´ioe\mWv. hnam\bm{Xmkab¯v Hcp h\nXm bm{X¡mcntbmSv A]acymZbmbn s]cpamdn Fó Btcm]W¯nsâ t]cnð Hcn¡ð a{´nØm\w \jvSs¸« tPmk^v kz´w ]mÀ«nsbt¸mepw XosdgpXns¡mSp¯mWv cïmaXv hoïpw a{´nbm
bXv. C§s\ a{´nbmb tPmk^v hnhmZ§fnð \nópw hnImc§fnð \nópw Hs¡ a\]qÀÆw Hcp AIew ]men¨ncn¡pIbmbncpóp.

Fómð B au\w shSnªpsImïv Cóv tPmk^v cwK¯nd§n. apñs¸cnbmÀ Umansâ hnjb¯nemWv tPmk^nsâ tcmjw AW s]m«nbXv. CtX¡pdn¨pÅ am[ya{]hÀ¯IcpsS tNmZy§Ä¡v D¯cw ]dª tPmk^v [mÀ½nItcmjw sImïv hndbv¡pIbmbncpóp. km[mcW cmjv{Sob¡mcsâ I]S\mSy¯n\¸pdw hnImc]cambn¯sóbmWv tPmk^v kwkmcn¨Xv. 30 e£w t]cpsS Poh³ kwc£n¡m³ Ignbnsñ¦nð a{´nbmbn Ccn¡póXnð AÀ°ansñópw, a{´n¸Wn t]mbmepw Cu A\oXns¡Xnsc i_vZn¡psaópw tPmk^v {]Jym]n¨p.


tPmk^v {]ISn¸n¨Xv 100 iXam\w tIcf¯nsâ hnImcamWv. C¡mcy¯nð tIm¬{Kkv `cn¡pó tI{µ kÀ¡mÀ Im«n¡q«póXv HcpXc¯nepw AwKoIcn¡m³ h¿m¯ \ne]mSmWv. tI{µ kÀ¡mcns\s¡mïv \ne]mSv amän¡m³ _m[yØcmb kwØm\ tIm¬{Kkv t\XrXzw C¡mcy¯nð X{´]camb au\w ]men¡pIbmWv. At¸mÄ tPmk^ns\t¸msebpÅhÀ F¦nepw cwK¯phómð am{Xta km[mcW¡mcmb P\§Ä¡v Aev]sa¦nepw BizmkapïmIq.

apñs¸cnbmÀ aebmfnIfpsS tað Xq§n¡nS¡pó sImSpw hmfmbn«v# At\Iw hÀj§fmbn. B`y´c{]iv\§Ä k¦oÀ®amIpt¼mÄ C´ybpw ]m¡nkvXm\pw AXv ]cnlcn¡m\mbn amdn amdn ImivaoÀ {]iv\w hoipóXpt]mse Nne hoiepIÄ am{Xw \S¯n Ignª cïv aqóv ]XnämïpIfmbn apñs¸cnbmÀ {]iv\w ChnsS \ne\nÀ¯pIbmWv. apñs¸cnbmÀ Uman\v bYmÀ°¯nð _e£bw Dtïm, AXv s]m«nbmð F{X BfpIÄ¡v Poh³ \jvSs¸Spw XpS§nb Imcy§fnð Hcp imkv{Xob ]T\w t]mepw \S¯m³ CXphsc tIcfm kÀ¡mcn\p Ignªn«nñ. am[yadnt¸mÀ«pIsf ASnØm\am¡nbmWv Cu 30 e£w Fó kwJyt]mepw Dïm¡nbncn¡póXv.

hmkvXhw F´mbmepw \qdne[nIw hÀjw ]g¡apÅ Umw _e£bw DÅXmsWópw AXv XIÀómð At\IcpsS PohnXw \jvSamIpsaópw XpSÀ¨bmbpÅ sNdnb `qI¼§Ä aqew ASn¯«nsâ hnÅð hepXmbns¡mïncn¡pIbmsWópw am[ya dnt¸mÀ«pIÄ kqNn¸n¡póp. CXv kXyamsW¦nð tIcf¯nse apgph³ cmjv{Sob]mÀ«nIÄ¡pw P\{]Xn\n[nIÄ¡pw NpaXebpïv kz´w Øm\am\§Ä \jvSs¸Sp¯nbpw ChnSps¯ P\§fpsS Poh³ c£n¡m³.


tI{µw Cu hnjb¯nð DS³ CSs]Snñ FómWv tI{µ a{´n kðam³ JpÀjnZv ]dªncn¡póXv. tI{µ¯nsâ {]iv\w hyàamWv. Umw CSnªv Ipsd aebmfnIÄ N¯mepw thïnñ A[nImcw \ne\nÀ¯Ww. Xangv\mSns\ ]nW¡ns¡mïv Hcp kÀ¡mcn\pw tI{µ¯nð ]nSn¨p \nð¡m³ Ignbnñ. DS³ ]cnlcn¡pw Fóv {][m\a{´nbpw CSs]Snsñóv aäv a{´namcpw Gsd \mfmbn ]dbpó ImcyamWv.

tI{µ¯nsâ Xeaïbnð CXv tIdnñ, A[nImcw \ne\nÀ¯m³ Znhkhpw ]pXnb kahmIy§Ä¡p cq]w \ðIpó tI{µkÀ¡mcn\v tIcf¯nsâ Bi¦bpw thZ\bpw a\ÊnemInñ. apñs¸cnbmÀ {]iv\hpambn bmsXmcp _Ôhpanñm¯ Hcp Umw XIÀ¨bpsS IY ]dbpó kn\na DÄs¡mÅm³ t]mepw Xangv\mSn\p Ignbpópñ. At¸mÄ tIcf¯nsâ Imcyw t\mt¡ïXv tIcfamWv.

XoÀ¨bmbpw Xangv\mSnsâ Bi¦IÄ ]cnlcnt¡ïXpïv. Xangv\mSv Irjn¡pthï henbtXmXnð B{ibn¡pó apñs¸cnbmdnð ]pXnbm Umw ]WnXmð Ct¸mÄ e`n¨psImïncn¡pó shůn\pÅ AhImiw \jvSamIptam Fó Bi¦ kzm`mhnIamWv. ]me¡m«pw Xncph\´]pc¯psams¡ \½Ä shdpsX shÅw Hgp¡n¡fªn«pw Irjn Bhiy¯n\mbn Xangv\mSn\p sImSp¡m³ aSnImWn¡pópïv. tI{µ¯nsâ Cu Dd¸v Xangv\mSn\p sImSp¡bmWv. Ct¸mÄ e`n¡pó shÅw Xangv\mSn\v XpSÀóv e`n¡psaóv Dd¸msW¦nð Xangv\mSv ]pXnb Umw ]WnbpóXns\ FXnÀ¡psaóv R§Ä hnizkn¡pónñ. Fómð Cu Dd¸v Bcv sImSp¡pw? tIcf¯nsâ Dd¸v hnizkn¡m³ h¿ Fóp Xangv\mSv ]dªmð Ahsc Ipäw ]dbm³ Ignbnñ.

tI{µ¯nð {]KÛcmb Atôm Btdm aebmfnIfmWv a{´namcmbn«pÅXv. FsI BâWnbpw hbemÀ chnbpw sIhn tXmakpw C Al½Zpsams¡ kz´ambn hIp¸p `cn¡póhcmWv. Chcv hnNmcn¨mð tIcf¯n\v ]IpXn kam[m\w e`n¡pw. D½³NmïnbpsS t\XrXz¯nð tIcf¯nse `cW]£ t\Xm¡fpw hnFknsâ t\XrXz¯nð {]Xn]£ t\Xm¡fpw Hcpt]mse ssItImÀ¯p tIcfs¯ c£n¡m\pÅ bp²¯n\v NmSnbndt§ïnbncn¡póp. ]nsP tPmk^v CXn\pÅ Hcp kv]mÀ¡mWv \ðInbncn¡póXv. Cu kv]mÀ¡v sISmsX I¯s«. 30 e£w hcpó aebmfnIfpsS Poh³ kwc£n¡m³ ChÀ¡p Ignbpónsñ¦nð ]nsó´n\v ChÀ \½psS `cWm[nImcnIÄ BsWóp ]dbWw?
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

hmÀ¯IÄ

Cant{Kj³

kv]ncnNzð

FUntämdnbð

Atkmkntbj³

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.