BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
Story Dated: Saturday,Jan 07,2012 16:25 IST
Comments
Hcp Zim_vZ¯ntesdbmbn kn\nabnepw kocnbenepw \ndªp\nð¡póp ambmhniz\mYv. ambbvs¡m¸w BZyIme¯v A`n\bn¨hcntesdt¸cpw D¯aIpSpw_n\nIfmbn Ignbpóp. Fómð ambbv¡p am{Xw amäanñ. A`n\b¯n\mWv amb {]m[m\yw sImSp¯ncn¡póXv. AXpIgnªpaXn IpSpw_PohnXsa
ómWv amb ]dbpóXv. hnhmlPohnXw CXphsc k^eamIm¯Xnð ambbv¡v \ncmisbmópanñ.
Häbv¡pÅ PohnXt¯mSv aSp¸p tXmópóntñ?
HcpXc¯nð ]dªmð Fñmhcpw Häbv¡tñ. Häbv¡v `qanbnð P\n¡póp, Häbv¡v Pohn¡póp. Häbv¡p acn¡póp. CXtñ bmYmÀ°yw?

hnhmlw Ign¡m¯XnepÅ ZpxJwsImïmWv Cu X¯zNn´sbóp ]dªmð?
icnbñ. ho«nð hfÀ¯pó hneIqSnb ]«nbpsS Igp¯nð Hcp t_mÀUv ImWpw. ]«n ho«nð\nóv ]pd¯nd§n hgnsXänt¸mbmð XncnsI Gev]n¡m\mWv Cu t_mÀUv. AXpt]msebmWv Xmen¨cSpw. Xmen¨cSnð Ipcp§n¡gnªmð ]eXpw XyPnt¡ïnhcpw. Ip«nIsf HmÀ¯pam{XamWv hnhml_Ôw ]ecpw XpSÀópt]mIpóXv. Fsâ Nne Iq«pImcnIÄ ]dªn«pïv. C§s\sbmcp _Ôw acW¯n\p XpeyamsWóv. sIm«ntLmjn¨v IeymWw \S¯pw. aqómw\mÄ thÀ]ncnbpw. hnhmlhpw {]Wbhpsams¡ \ncÀ°IamsWómWv Rm³ hnizkn¡póXv.

hnhml¯n\v AXntâXmb ]hn{XXbntñ. kaql¯nsâ AwKoImct¯msS cïpt]À hnhmlnXcmIpóXv HcmNmcatñ?
BWn\pw s]®n\pw skIvkv sN¿m\pÅ ssek³kmWv hnhmlw sImïpt±in¡póXv. AXn\v Xmen¨cSv thï. kvt\ln¡póhÀ X½nð Hón¡póXn\v kaql¯nsâ A\phmZw thsïó A`n{]mbamsWó\n¡v. A\y]pcpjsâ apónð, amXm]nXm¡fpsS \nÀ_Ôw ImcWw NmbKvfmkpambn Hcp s]¬Ip«n \nð¡póp. ]nóoSv Ahs\ hnhmlw Ign¡póp. AtXmsS AhfpsS PohnXkz]v\§Ä Ahsâ Imð¡ognð ASnbd hbv¡pIbmWv.

B¬XpW thWsaóv tXmónbn«ntñ?
CXphsc tXmónbn«nñ. ImcWw IcnbdnemWv Rm\nt¸mÄ {i²n¡póXv. Fsâ A`n\bPohnX¯nð AhnkvacWobamb thj§Ä e`n¨ hÀjamWnXv. cXn\nÀtÆZ¯nse `mcXn So¨dmbn thjanSm³ km[n¨Xv alm`mKyamWv. ]gb cXn\nÀthZ¯nð sI.]n.F.kn efnX at\mlcambn sNbvX thjamWnXv. efnXt¨¨n sNbvX thjs¯ ]p\cmhnjvIcnt¡ïnhót¸mÄ F{Xam{Xw AXnt\mSv \oXn ]peÀ¯m\mIpsaóXnt\mSv kwibambncpóp. Nn{Xw ]pd¯phót¸mÄ Hcp]mSpt]À A`n\µn¨p. Ct¸mÄ [mcmfw Hm^dpIfpïv. am\khoW, NmcpeX Fóo kocnbepIfnð \mbnIbmbn A`n\bn¡pópapïv.

cXn\nÀthZ¯nse \mbnIbmhm³ amb B{Kln¨p Fóp tI«p?
icnbmWv. cXntN¨nbmIm³ ]escbpw t\m¡nbXmWv. AsXmópw icnbmImsX hót¸mÄ cXntN¨nsb Rm\hXcn¸nt¨ms« Fóv kptctj«t\mSv tNmZn¨p. B thjw sN¿m³ F\n¡v Ignbpsaó Bßhnizmkapïmbncpóp. ]nóoSmWv tizXsb £Wn¨Xv. cXntN¨nbmbn tizX \ómbn A`n\bn¨p.

`mhnbnsesó¦nepsamcp B¬XpW thWsaóv tXmópt¼mÄ C¯cw skIvknbmb thj§fnð A`n\bn¡póXv XSÊamIntñ?
s]m¡nÄ ImWn¡pótXm XpS ImWn¡pótXm Añ skIvknbmb thjw. amZI`mh¯neqsS skIvkv FIvkv{]kv sN¿mw. ]gb cXn\nÀthZ¯nð Pb`mcXn Cu hn[w at\mlcambn skIvkv BhnjvIcn¨n«pïv. A`n\bw Fsâ s{]m^j\mWv. AXns\ AwKoIcn¡pó ]pcpj³ am{Xta Fsâ PohnX¯nð ISóphcnIbpÅq.

{]Wbn¨n«ptïm?
hÀj§fmbn Rms\mcmsf {]Wbn¡póp. ]t£, AXv k^eamIptam Fódnbnñ. Fsâ kvt\lw BßmÀ°amWv. At±l¯n\pw BßmÀXYbpsïóv F\n¡v hnizmkapïv. Fómð `mhnbnð R§Ä Hón¨p Xmakn¡ptam Fóv \nÝbanñ. `mhnsb¡pdn¨v {]hNn¡m\mInñtñm. Fñmw ssZh¯nsâ ssIbnemWv.

F§s\bmWv ambbpsS {]Wbw? kvt\l¯n\mtWm Ima¯n\mtWm ap³Xq¡w \ðIpóXv?
\µ\¯nð \hym\mbÀ AhXcn¸n¨ IYm]m{Xs¯t¸mebmWv Fsâ {]Wbw. AXnð Ima¯n\v Øm\anñ. a\Ênð \ndªp\nð¡póXv BßmÀ°XbpsS BÀ{ZXbmWv.

{]Wb¯nð skIvkn\v Øm\ansñómtWm?
skIvkv icoc¯nsâ BhiyamWv. bYmÀ° {]Wb¯nð skIvkn\v Øm\anñ. Rm³ ]pÅn¡mc\pambn 24 aWn¡qdpw t^mWnð kwkmcn¡mdnñ. Fñm Znhkhpw tIm^oluknð t]mbncn¡mdpanñ. B {]Wbw R§fpsS lrZb¯nð kq£n¡póp.
hnhmlw FómWv?
Fsâ PohnX¯nð hnhmlansñóv Rm³ ]dªtñm. kabamIpt¼mÄ Hón¨pXmakn¡pw. icn¡psamcp enhnwKv SpKXÀ.
ambbpsS a\Ênse ]pcpjk¦ev]w F´mWv?
kvt\lw A`n\bn¡pó hyànbmIcpXv. FtómSv kvt\lapsï¦nð AXv {]hr¯nbneqsS sXfnbn¡Ww. aZy]n¡pótXm ]pIhen¡pótXm sXäñ. Fómð Fñmän\pw ]cn[n thWw. aäpÅhsc¡pdn¨v tamiambn ]dbcpXv. skð^v sdkvs]IvSv thWw. `mcysb asämcp hyànbmbn ImWcpXv. AhfpsS hyànXzs¯ AwKoIcn¡Ww.
ImapI\v Cu KpW§fptïm?
DsïómWv Fsâ hnizmkw.

\Sòmcpambn CgpInt¨Àó`n\bn¡pt¼mÄ a\ÊnepïmIpósX´mWv?
CXphsc A¯cw ko\pIfnð A`n\bnt¡ïnhón«nñ. {]WbcwK¯nð A`n\bn¡pt¼mÄ B \S\pambn \Sn¡v {]Wbw tXmóptam Fótñ Dt±in¨Xv? A§s\sbmópw kw`hn¡nñ. s]®nsâ icoc¯nsâ kz`mhw A§s\bñ. Hóp sXm«mepS³ s]®n\v BWnt\mSv XmXv]cyw tXmónñ.

Gähpw CjvSapÅ \S³ BcmWv?
Xangv\S³ ImÀ¯n. A`napJ§fnsems¡ F{X kn¼nfmbmWv ImÀ¯n kwkmcn¡póXv. ImÀ¯nsb FhnsS¡ïmepw B Ihnfnsemcp½ sImSp¡Ww. CXp tIÄ¡pt¼mÄ F\n¡v ImÀ¯ntbmSv `b¦c t{]aamsWóv hnNmcn¡cpXv. Hcp IemImcn¡v IemImct\mSpÅ CjvSw am{XamWXv.

Fómð Rm³ Bcm[n¡póXv k¨n³ sS³Upð¡sdbmWv. `mcytbmSpÅ At±l¯nsâ kvt\lamWv Fsó BIÀjn¨n«pÅXv.

_nKv \yqkv

generic viagra bet price viagra sublingual viagra 50 side effects
how much abortion pill pill for abortion online abortion pill services
Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.