BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
sIBÀ ssjPptam³
Story Dated: Tuesday,Jan 10,2012 13:21 IST
Comments

Ih{ân: tIcfw Ct¸mÄ ""tlm«v BWv. hntZi hnt\mZ kômcnIÄ CjvSw IqSpó Gähpw ""tlm«v kvt]m«v Bb Øe§fpsS enÌnte¡v \½psS sIm¨nbpw F¯n tNÀóncn¡póp. sIm¨n Iïh\v A¨n thsïóp ]dª sNmñv t]mse sIm¨n Iï kômcnIÄ

Ct¸mÄ aäv sUÌnt\j\pIsf ssI shSnbm³ DÅ Hcp¡¯nemsWóp {Ipbnkv jn¸pIfpsS \ne¡m¯ hchv Xsó km£ys¸Sp¯póp.

Cu km¼¯nI hÀjw CXphsc 32 BUw_c \uIIÄ sIm¨nbnð \¦qcw C«p Ignªp. aqóp amkw IqSn Ignbpwt¼mtg¡v ChbpsS F®w 54 Bbn Dbcpw. sIm¨nsb kw_Ôn¨v CXv kÀhIme sdt¡mÀUv BWv. C´y³ Sqdnk¯nsâ XeØm\w Fódnbs¸Spó apwss_sb IS¯n sh«nbmWv ISð kômcnIfpsS Imcy¯nð sIm¨n t\«w sImbvXncn¡póXv.

Ignª hÀjs¯ kok¬ amÀ¨v 26\v {_n«\nð \nóp sIm¨nbnse¯nb BUw_c \uI Izo³ Fenk_¯v \ðInb ssI\o«w s]men¨p Fóv Xsó AÀYw. GXmbmepw Cu Xnc¡v C\nbpw hÀ[n¡psaóv a\Ênem¡n sIm¨n³ t]mÀ«v {SÌv ]pXnb {Iqbnkv sSÀan\ð \nÀan¡póXn\pÅ \S]SnIÄ¡v XpS¡an«ncn¡póp. hcm\ncn¡pó ]pXnb Sqdnkw hÀjhpw sIm¨n¡v Xnct¡dnbXbncn¡pw Fó kqN\ \ðIn CXphsc 44 I¸epIÄ sIm¨nsb XncsªSp¯p Ignªp. hÀjhkm\ IWs¡Sp¸v ]qÀ¯nbmIpt¼mÄ ChbpsS F®w Cc«n F¦nepw Bbn Dbcpw Fópw hyàamWv.

Cu hÀjw \¦qcw C« I¸epIfpsS Iq«¯nð temIs¯ Gähpw henb hnt\mZ kômc \uIIfpw Dïmbncpóp FóXv {]tXyIXbmWv. I¸epIfpsS bm{X ]Y¯nð sIm¨nsb Hgnhm¡n e£y Øm\w \nÀWbn¡pI {]bmkabncn¡póp FóXmWv s{S³Uv.

sIm¨n tXSn F¯pó kômcnIÄ t\sc t]mIpóXv t^mÀ«v sIm¨n, a«mtôcn, ssh¸n³ XpS§nb CS§fnte¡mWv. Ignª hÀjw {_n«sâ BØm\ ]mNI hnZKv²³ tKmÀU³ cmwtk C³Uy Sqdnsâ `mKambn tIcfw kµÀin¨t¸mÄ ssehv Ip¡dn tjm AhXcn¸n¨Xv Ct¸mÄ kômcnIsf {][m\ambpw BIÀjn¡pó LSIambn amdnbncn¡póp. kômcnIfpsS `mjbnð C\nbpw "FIvkvt¹mÀ sN¿s¸Sm¯ I\ykuµcyamWv sIm¨n. GXm\pw amkw ap³]v \Só thÄUv {Smhð amÀ«nepw tIcfs¯ {]Xn\n[oIcn¨p Sqdnkw a{´n F ]n A\nðIpamÀ ]s¦Sp¯t¸mÄ hcm\ncn¡póXv tIcfs¯ kw_Ôn¨v Xnct¡dnb hÀjw Bbncn¡pw Fóv \S¯nb A`napJ¯nð kqN\ \ðInbncpóp.

2010ð 43 BUw_c I¸epIÄ F¯nb Øm\¯mWv Cu km¼¯nI hÀjw 54 Bbn DbÀóncn¡póXv. IqSpXð kômcnIÄ F¯pótXmsS t]mÀ«v {SÌn\p Ahsc ssIImcyw sN¿m³ {]bmkw Bbncn¡pw Fó Xncn¨dnhmWv ASnb´ncambn ]pXnb sSÀan\ensâ tPmen ]qÀ¯nbm¡phm³ t{]cIamb LSIw. ]qÀWambpw A´mcmjv{S kuIcy§Ä ChnsS DïmIpw Fóv {SÌv hr¯§Ä ]dbpóp. Cu amkw Bdpw s^{_phcnbnð Ggpw amÀ¨nð H³]Xpw I¸epIfmWv sIm¨nbpsS Xocw AWbpóXv. Chbnð Hmtcmónepw 1500 hsc bm{X¡mÀ DïmIpw.

C¡pdn temIs¯ {]apJ {Iqbnkv {Kq¸pIfmb sFU, tImÌ XpS§nb {Kq¸pIfpsS ]e I¸epIfpw sIm¨nbnse¯n Ignªp. SqdnÌv ]mktôgvkv s^knentäj³ skâÀ Fó t]cnð an\n {Iqbokv sSÀan\ð Øm]n¡m\pÅ \S]SnIÄ sIm¨n XpdapJ {SÌv XpS§nbncn¡póXv.

Ggv tImSn cq] sNehnemWv \nÀ½mWw. XpdapJ¯v thmÄthm Hmjy³ tdkn\p thïn XmXvImenIamsbmcp¡nb aÄ«n¸À¸kv sSÀan\ð C\n {Iqbokv sSÀan\embn amäpIbmWv. SqdnÌpIÄ¡v Bhiyamb hn{iakuIcyw DÄs¸sS Fñm kwhn[m\§fpw ChnsS Hcp¡pw. ioXoIcn¨ lmfpIfpw apdnIfpsañmw an\n sSÀan\enð DïmIpw. C³^Àtaj³ skâÀ, dtÌmdâpIÄ, SqÀ Hm¸tdäÀamcpsS tkh\w Fñmw Cu tI{µ¯nð e`yam¡pw. Bhiyamb{X SmIvknIÄ, SqdnÌv _ÊpIÄ Fónh SqÀ Hm¸tdäÀamcpsS klIcWt¯msS GÀs¸Sp¯psaópw XpdapJm[nIrXÀ ]dªp.

thmÄthm Hmjy³ tdknsâ XpSÀ¨bmbmWv IqSpXð Dñmk¡¸epIÄ sIm¨nbnte¡v F¯pósXómWv hnebncp¯ð. sIm¨n Sqdnks¯¡pdn¨pÅ hnhc§Ä IqSpXð cmPy§fnte¡v F¯n¡póXn\v thmÄthm Hmjy³ tdkv hgnsbmcp¡nbn«psïómWv Isï¯ð. hcpw hÀj§fnð IqSpXð I¸epIÄ F¯psaópw IW¡m¡póp.

website dating for married people how women cheat
reason women cheat unfaithful wives why married men cheat on their wives
redirect click how many women cheat
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
abortion pill risks read here how can i get the abortion pill

tIcfw

C´y

hntZiw

kvt]mÀSvkv

_nkn\kv

{]hmkn

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.