BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
23 e£w aebmfnIÄ hntZi¯v; ]IpXnbpw apÉoapIÄ; {InkvXy³ IpSntbäw Iotgm«v
link why some women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
how women cheat online go
kz´wteJI³
Story Dated: Saturday,Jan 14,2012 11:41 IST
Comments
Xncph\´]pcw: hntZi¯p tPmensN¿pó aebmfnIfpsS F®sa{X? apÉoapIfpw {InkvXym\nIfpw am{XamtWm IpSntbä¡mÀ? tIcf¯nð PmXobamb kwXpe\mhØ F{XbmWv? C§s\ aebmfnIÄ Adnbm³ B{Kln¡pó Ht«sd tNmZy§Ä¡pÅ D¯cw Bbn.
C\n BÀ¡pw Duln¨p ]dtbï. imkv{Xobamb ]T\¯nsâ ASnØm\¯nð skâÀt^mÀ sUhe¸vsaâv ÌUokv(knUnFkv) Isï¯nbXmWv Cu hntij§Ä.

tIcf¯nð\nópw hntZit¯¡p IpSntbdpóhcnð Gähpw IqSpXð apÉoapIÄ BsWómWv ]T\w Isï¯nbncn¡póXv. 2011þð IpSntbä¡mcpsS F®w 2.28 Zie£w BWv. 2008þð CXv 2.19 \pw 2003þð 1.84Dw, 1998þð 1.36 Zie£w BfpIfpw hntZit¯¡pt]mbn. 1998 apXepÅ IpSntbäs¯¡pdn¨p ]T\w \S¯nb kn.Un.Fknsâ IW¡pIfnemWv C¡mcyw. tIcf¯nsâ Adp]XpiXam\w dh\yphpw IpSntbä¡mcnð\nóp e`n¡pó ]W¯neqsSbmsWópw Nqïn¡m«póp. 2011þð 49,695 tImSncq]bmWv tIcf¯nte¡v HgpInbXv. lnµp¡fpsS IpSntbäw IgnªhÀjw DbÀóp. 1998þð 29.9 iXam\w lnµp¡Ä IpSntbdnbt¸mÄ IgnªhÀjw CXv 35.7 iXam\amWv. Fómð, Gähpw IqSpXð IpSntbäw \S¯nbncn¡póXv apÉnwIfmWv. ChcpsS IpSntbä tXmXv GItZiw 45% DbÀóp. AtXkabw {InkvXy³ IpSntbäw 2003þð 25.1 % BbncpóXv IgnªhÀjw 17.9% Bbn Ipdªp.

dm³Uw km¼nfnwKneqsS sXcsªSp¡s¸« 15000 IpSpw_§fnð\nópff IW¡pIÄ D]tbmKn¨mWv kn.Un.Fkv. Cu \nKa\¯nse¯nbncn¡póXv. 63 Xmeq¡pIfnemWv kÀth \S¯nbXv. Cu hÀj§fnseñmw KÄ^v \mSpIfnte¡p XsóbmWv Gähpw IqSpXð aebmfnIÄ IpSntbdnbncn¡pósXópw ]T\¯n\p t\XrXzw sImSp¯hÀ Nqïn¡m«póp. tIcf¯nð\nópÅ IpSntbä¡mcnð 40% Pohn¡póXv bp.F.CbnemWv. 25% kuZn Atd_ybnepw Ignbpóp.
website open how women cheat
how much abortion pill pill for abortion online abortion pill services

tIcfw

C´y

hntZiw

kvt]mÀSvkv

_nkn\kv

{]hmkn

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.