BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
Cämenb³ \thm°m\¯n\ptað kv]m\njv hk´w; AP¿cmbn hoïpw hnh Fkv]m\: kvs]bn³þ-4 Cäenþ0
women who cheat on men read why people cheat in relationships
go website generic viagra since
why women cheat on men reasons married men cheat link
click here names of abortion pills cytotec abortion pill buy online
kz´wteJI³
Story Dated: Monday,Jul 02,2012 7:24 IST
Comments
temI^pSvt_mfnse A[niXzw Ac¡n«pd¸n¨ncn¡pIbmWv kv]m\njv ^pSvt_mÄ Sow. bqtdm]y³ ^pSvt_mfnð {^³kv s_¡³ t_mhdnsâbpw sKÀUv apÅdpsSbpw Soan\v km[n¡m¯ t\«w, XpSÀ¨bmb cïmw bqtdm]y³ IncoSw ssI¸nSnbnsemXp¡n CsIÀ Imknbkpw kwLhpw hnkvabw Xo
À¯p. AÛpX{]IS\t¯msS IncoSw ssI¡em¡m³ F¯nb Cäensb adp]Snbnñm¯ \meptKmfpIÄ¡v Xpc¯n kv]m\njv ]S¡pXncIÄ hnPb¯nsâ asämcp hÀWameyaWnªp.

GI]£obambncpónñ Iohnse ss^\ð aÕcw. ]t£, GI]£obambncpóp kv]m\njv IpXn¸v. adp]Snbnñm¯ \meptKmfpIsfó hnPbamÀPn³ Ncn{X¯nð Cu aÕcs¯ kv]m\njv B[n]Xysató hnebncp¯q. 14þmw an\nänð tUhnUv knðhbpw 41þmw an\nänð tPmÀUn Bð_bpw t\Snb tKmfpIÄ, CSthfbv¡v ]ncnbpt¼mįsó kvs]bn\v IncoSw Dd¸n¨p\ðInbncpóp 84þmw an\nänð XpSsc cïmw bqtdm]y³ ss^\enepw tKmÄ t\Spó BZy Xmcambn amdn s^ÀWmtïm tSmdkpw, 88þmw an\nänð tSmdknsâ ]mknð\nóv bphm³ am«bpw Cämenb³ ihs¸«n¡ptað Ahtijn¨ncpó BWnbpw ASn¨pIbän.

XpSÀ¨bmb aqómw IncoSamWv kv]m\njv Soan\nXv. 2008 bqtdm, 2010 temII¸v Fóo IncoS§Äs¡m¸w 2012 bqtdm]y³ IncoSw IqSn. Ncn{X¯nentXhsc Hcp Soapw apóv A´mcmjv{S IncoS§Ä kz´am¡nbn«nñ. 1972 bqtdm I¸pw 1974 temII¸pw t\Snb PÀa³ Sow 1976 bqtdmbnð ss^\ð hscsb¯nsb¦nepw lm{SnIv XnIbv¡m³ km[n¨ncpónñ. 1998 temII¸pw 2000 bqtdmbpw 2001 tIm¬s^Utdj³kv I¸pw t\Snb {^m³kv kam\amb t\«¯n\hIminIfmsW¦nepw, tIm¬s^Utdj³kv I¸n\v A´mcmjv{S ^pSvt_mÄ SqÀWsaânsâ ]Int«m ]¦mfn¯tam AhImis¸Sm\nñ.

PÀa\nsb A«nadns¨¯nb Cäen ss^\enð kvs]bns\bpw A«nadn¡psaómWv Bcm[IÀ {]Xo£n¨Xv. Fómð, temI ^pSvt_mfnse Hómw \¼À Sosaó ]Zhn shdpsXbsñóv kvs]bn³ sXfnbn¨p. Cäensb \njv{]`am¡nb {]IS\¯neqsS, Ahkc§Ä XpdsóSp¯v AhÀ IncoSw kz´am¡n. ]Xnhpt]mse anUv^oðUnse anIhmWv kvs]bns\ AP¿cm¡n \nÀ¯nbXv. ss^\temfw t^mante¡pbcmXncpó kmhn slÀWmïkmWv kvs]bnsâ B{IaW§Ä¡v Np¡m³ ]nSn¨Xv. kmhnbpsS ]n´pWbnð Bs{µ C\ntbÌ Ifw hmgpIbpw sNbvXp. aptóä¯nð skkvIv ^m{_nKkpw ]n³\ncbnð dmtamkpw ]nsIzbpw ]peÀ¯nb B[n]Xy¯ns\m¸w, tPmÀUn Bð_bpsSbpw tUhnUv knðhbpsSbpw AÀ_temhbpsSbpw \o¡§ÄIqSnbmtXmsS kvs]bn\nsâ kÀhm[n]Xyw XpScpIbmbncpóp.

CäenbpsS Icp¯v Bs{µ ]nÀtembmbncpóp. acntbm _tems«ñnsbó kvss{S¡dnepw AhÀ hnizmkaÀ¸n¨p. Fómð, ]nÀtemsb kv]m\njv a[y\nc Xf¨tXmsS, Cäen izmkw In«msX hnjan¨p. AtâmWntbm Ikmt\mbpsSbpw tamtïmenthmbpsSbpw AtâmWntbm Un \mäensâbpw XIÀ¸³ tKmÄ {ia§Ä kv]m\njv Iym]vdd³ IqSnbmb Iknbkv hn^eam¡pIbpw sNbvXp. tKmÄ t\Sm\pÅ {ia§Ä ]cmPbs¸«tXmsS, aÕc¯nð Cäen {]Xntcm[¯nte¡v henªp. Fómð, kv]m\njv a[y\nc CXn\nsSbpw tKmfhkc§Ä XpdsóSp¡pIbmbncpóp.
Iknbkv IncoSt\«¯nð \nÀWmbI ]¦phln¨p. Ncn{X¯nemZyambn \qdv A´mcmjv{S hnPb§sfó t\«w sImbvX aÕc¯nð bqtdm]y³ ^pSvt_mÄ IncoShpw ssIbnte´m\pÅ A]qÀhmhkct¯msSbmWv Iknbkv aS§nbXv.

2008þbqtdmbnepw 2010 temII¸nepw C¯hWbpw IncoSw t\Snb Soanð \nÀWmbI ]¦v hln¨Xv Htc Xmc§fmbncpópshóXmWv asämcp IuXpIw. tKmÄapJ¯v Iknbkpw {]Xntcm[¯nð dmtamkpw a[y\ncbnð kmhnbpw C\ntbÌbpw km_n Atem¬tkmbpw skkvIv ^m{_nKkpw aptóä\ncbnð s^ÀWmtïm tSmdkpw aqóv ss^\epIfpw Ifn¨p. _mgvktemWbpsSbpw dbð am{UnUnsâbpw Xmc{]apJÀ AS§nb kv]m\njv Sow A´mcmjv{S ^pSvt_mfnð ]pXnsbmcp Ncn{X¯n\mWv XpS¡an«Xv.


Hscmä kvss{S¡dnte¡v HXp§msX \nó bqtdmbnð, C¡pdn Bdpt]cmWv tSm]vkvtImdÀ ]«w ]¦n«Xv. ^\enð tKmfSn¨ s^ÀWmtïm tSmdkv, t]mÀ¨pKensâ {InÌymt\m sdmWmÄtUm, s{ImtbjybpsS acntbm am³kq¡n¨v, djybpsS Ae³ ktKmtbhv, CäenbpsS acntbm _tems«ñn, PÀa\nbpsS acntbm tKmakv FónhÀ aqóptKmfpIfpambn tSm]vkvtImdÀ ]«w ]¦n«p. ss^\ense tKmÄ kvtImdÀ Fó \nebv¡v tSmdkv tKmÄU³ _q«n\v AÀl\mbn.
reasons wives cheat on their husbands go will my wife cheat again
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
women cheat husband online affair go
link percent of women that cheat why some women cheat

hmÀ¯IÄ

eï³ 2012

Cós¯ Ifn

hnebncp¯ð

A`napJw

_mIv{Kuïv

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.