BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
kz´wteJI³
Story Dated: Monday,Jul 09,2012 7:22 IST
Comments
\yqtbmÀ¡v: C´y³ {][m\a{´n a³taml³ knwKns\ cq£ambn hnaÀin¨psImïv Atacn¡³ hmcnI ssSw cwKs¯¯n. C´ybnse \hkm¼¯nI ]cnjvImc§fpsS inð¸nbmbn Adnbs¸Spó a³taml³ knwKv {]Xo£s¡m¯pbcm¯ `cWm[nImcnbmsWópw At±l¯n\nt¸mÄ Znimt_m[w \jvSs¸«ncn¡bmsWów Atacn¡
³ hmcnI hnaÀin¨p. Ignª aqóv hÀjambn a³taml³ knwKnsâ Ignhn\\pkcn¨pÅ {]IS\w ImWm\nsñópw C´ysb hfÀ¨bpsS ]mXbnte¡v Xncn¨p sImïpt]mIm³ km¼¯nI ]cnjvImc§Ä DÀÖnXam¡m³ At±lw Ct¸mÄ hnapJ\msWópw hmcnI Ipäs¸Sp¯póp.

ASp¯bmgvN ]pd¯nd§pó hmcnIbpsS Gjym FUnj\nð a³taml³ knwKnsâ IhÀNn{Xw klnXw {]kn²oIcn¨ teJ\¯nemWv Cu hnÀi\w.

{][m\a{´nbpsS tPmen¡v Ct¸mÄ a³taml³ tbmKy\mtWm? km¼¯nI hfÀ¨bnse amµyhpw `oaamb km¼¯nI I½nbpw cq]bpsS aqey¯IÀ¨bpw DbÀ¯pó shñphnfnIÄ t\cnSpóXns\m¸w, AgnaXn Btcm]W§fnð \nóv apJw c£n¡m³ ]mSps]SpIbmWv tIm¬{Kkv \bn¡pó bp]nF kJyw. apóWn¡v km¼¯nI Znimt_m[w CñmXmbn. \mWbs¸cp¸w IpXn¨pbcpIbpw AgnaXn Btcm]W§Ä Kh¬saânsâ hnizmkyX XIÀ¡pIbpw sN¿pt¼mÄ \m«nsebpw hntZis¯bpw \nt£]IÀ¡v Xmð]cyw Ipdbpóp. thm«ÀamÀ¡v hnizmkhpw \jvSamhpóp. "\ngenð \nð¡pó a\pjy³ FómWv teJ\¯nsâ Xes¡«v.

Dbc§fnð\nópÅ ]X\amWv knwKntâsXóv hmcnIbnse teJ\¯nð XpScpóp. Hcn¡ð knwKv {]kcn¸n¨ncpó \ni_vZamb B Bßhnizmkw Ignª aqóv hÀjambn ImWm\nñ. At±l¯n\v kz´w a{´namsc \nb{´n¡m³ Bhpónñ. Xmð¡menIambn [\hIp¸nsâ NpaXe GsäSp¯ knwKv, Xm³ XpS§nh¨ DZmchð¡cW {]{Inb aptóm«v sImïpt]mIm³ km¼¯nI ]cnjvImc§fnð Dd¨p \nð¡m³ hnapJX Im«póp. km¼¯nI hfÀ¨ aµo`hn¡póXv C´y¡v Xm§m³ Ignbm¯ AhØbnepw hfÀ¨bpw sXmgnehkc§fpw krjvSnt¡ï \nba§Ä ]mÀesaânð Ipcp§n InS¡pIbmWv. thm«v In«m\pÅ Xmð¡menI P\{]nb \S]SnIÄ¡p ]nómse t]mIpó cmjv{Sob¡mÀ¡v Znimt_m[w CñmXmsbópw hmcnI ]dbpóp.

GXm\pw amkw ap¼v \tc{µtaUnbmWv C´y³ {][m\a{´nbmIm³ tbmKys\óv hmcnI AhImis¸«ncpóp. KpPdm¯nse km¼¯nI IpXn¸pw hyhkmb hfÀ¨bpsS Imcyhpw Nqïn¡m«nbmWv ssSw \tc{µ tamUn {][m\a{´nbmIm³ tbmKy\msWó AhImihmZapóbn¨Xv.

CXn\nsS, "ssSan"sâ a³taml³ hnaÀiw _nsP]n Gäp]nSn¨n«pïv. AgnaXnbpw \mY\nñmbvabpw ]SÀ¯pIbmWv a³taml³ kÀ¡msdóv ]mÀ«n Btcm]n¨p. Fómð, bp.]n.F `cWw cmjv{Sob ØncXbpw kmapZmbnI kulmÀZhpw klnjvWpXbpw km¼¯nI hfÀ¨bpw Dïm¡nsbóv tIm¬{Kkv hàmhv a\ojv Xnhmcn {]XnIcn¨p. A®m lkmscsbt¸mepÅhcmWv Atacn¡³ hmcnI¡v C¯c¯nð ]dªpsImSp¯sXóv BÀsPUn t\Xmhv emep{]kmZv ]dªp. "kz´w k¼ZvhyhØ XIÀóXns\¡pdn¨v Atacn¡¡v F´p ]dbm\pïv? Fó adptNmZyamWv emep {]kmZv bmZhv Dóbn¨Xv.

Nnñd \nt£] taJebnse hntZi \nt£] \bw \S¸nem¡m³ km[n¡m¯Xv AS¡apÅ hntZi iànIÄ¡v hyhkmbw hfÀ¯póXn\v DXIpó Xocam\§Ä ssIss¡Åm¯XmWv a³tamls\ hnaÀin¨psImïv ssSw cwKs¯¯m³ ImcWsaó Btcm]Ww CXnt\mSIw Xsó DbÀópIgnªn«pïv.
reasons wives cheat on their husbands go will my wife cheat again
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
how women cheat why wifes cheat go

tIcfw

C´y

hntZiw

kvt]mÀSvkv

_nkn\kv

{]hmkn

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.