BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
jmP³ kvIdnb, eï³
Story Dated: Saturday,Aug 04,2012 18:36 IST
Comments
eï³:`mKyw sImïv C´ybv¡v Hcp ssk\bneqsS Hcp sh¦e saUð e`ns¨¦nepw C´ybpsS Ahkm\ kzÀW {]Xo£ Bbncpó enbmïÀ s]bvkvþ km\nb kJyw IzmÀ«À ss^\enð tXmäp ]pd¯mbXv Xncn¨Snbmbn. ssk\bpsS sh¦ew IqSmsX hntPµÀ knw
Knsâ t_mIvknwKv IzmÀ«À {]thi\w am{XamWv C´ybv¡v Cóv Bizkn¡m³ e`n¨Xv.

Hfn¼nIv Ncn{X¯nð C´ybv¡v e`n¡pó BZy _mUvan⬠saUemWv ssk\bneqsS hoWp In«nbXv._mUvanâsâ Ncn{X¯nð C´y¡v BZy saUð. h\nXm knwKnÄknð ssk\ t\hmfmWv sh¦esaUð kz´am¡nbXv. ]cn¡ns\ XpSÀóv ssN\okv FXncmfn kn³ hm§v ]n³amdnbXns\ XpSÀómWv ssk\¡v saUð e`n¨Xv. BZy sKbnw 18þ21 Fó \nebnð ssk\¡v \jvSambncpóp. cïmas¯ sKbnanð Hcp t]mbnâv t\Sn \nðt¡ ]cnt¡ä hm§v aÕcw ]qÀ¯nbm¡msX Ahkm\n¸n¨tXmsSbmWvC´ybpsS Hfn¼nIvkv _mUanâsâ Ncn{XXXnse BZy saUð t\«¯n\v ssk\ DSabmbXv. temI cïmw \¼À XmcamWv hm§v. ssk\bpsS saUð t\«t¯msS eï³ Hfn¼nIvknð C´ybpsS saUð t\«w aqómbn. jq«nwKv tdônð \nópw hnPbIpamÀ t\Snb shÅnbpw KK³ \cwKv t\Snb sh¦ehpamWv C´y t\Snb aäv cïv saUepIÄ.

BZy sKbnansâ XpS¡¯nð anI¨ aptóäamWv ssk\ \S¯nbXv. aqóv t]mbnâpIÄ t\Snb aq³Xq¡w t\Snb ssk\¡v ]nóoSv Cu skäv XoÀ¯pw ssIhn«pt]mIpó Imgv¨bmWv IïXv. ssN\okv Xmc¯nsâ iàamb kvamjpIÄ¡ ap¼nð ]I¨ ssk\ t]mbnâpIfpw kÀhokpIfpw \jvSs¸Sp¯n. Cu Ahkc¯nð ssN\okv Xmcw h³ IpXn¸p \S¯n 15þ8 Fó \nebnð ssk\tb¡mÄ apónse¯pIbmbncpóp. Aôv t]mbnâpIÄ t\Sn ssk\ Xncn¨phchnsâ e£Ww {]ISn¸n¨p. Cu Ahkc¯nð 13þ18 Fó \nebnte¡v t]mbnâv sa¨s¸Sp¯m\pw ssk\¡v km[n¨p. Cu \nebnð \nóv cïv t]mbnâv ssN\okv Xmcw t\Snbt¸mÄ XpSÀ¨bmbn Aôv t]mbnâpIÄ kz´am¡n 18þ20 Fó \nebnð ssk\ aÕc¯nte¡v XncnsIsb¯n. Cu kab¯mWv ssN\okv Xmcs¯ ]cn¡v Ae«nbXv. Imðap«nt\ä ]nc¡ns\ XpSÀóv hm§v ^nkntbmbpsS klmbw tImÀ«nð tXSnbncpóp.

CXn\v tijw tImÀ«nend§nb hm§v Hcp t]mbnâp IqSn t\Sn BZy sKbnw kz´am¡n. Fómð cïmw skänsâ XpS¡¯nð Xsó hm§n\v ]cn¡v he¨tXmsS ssk\ t\hmfnse hnPbnbmbn {]Jym]n¡pIbmbncpóp. ssk\tb¡mÄ Hcp t]mbnâv apónembncpóp hm§v. hm§nsâ thZ\ ssk\¡v sh¦e saUembn amdpIbmbncpóp. aÕctijw hm§ns\ Bizkn¸n¨v XnIª kvt]mÀUvkv am³ kv]ncntämsS BËmZ{]IS\§Ä¡v apXncmsXbmWv ssk\ _mUvanâ³ tImÀ«nð \nópw hnShm§nbXv. hm§nsâ I®ocnð IpXnÀó saUemsW¦nepw ssk\ t\hmÄ Fó C´y¡mcnbpsS t\«¯nsâ Xnf¡w Ipdªn«nñ. A{X¡pw A[zm\n¨mWv ssk\ _mUvanâ³ skanbnð {]thin¨Xv. skanbnð temIs¯ Gähpw anI¨ Xmct¯mSv s]mcpXn tXmð¡pIbmbncpóp ssk\.

CXn\v ap³]v A´mcmjv{S thZnIfnð Bdv XhW apJmapJw hót¸mÄ kn³ hm§ns\ cïv XhW ssk\ tXmð¸n¨ncpóp. Cu Bßhnizmkt¯msSbmWv ssk\ sh¦et¸mcm«¯n\nd§nbXv. skan ss^\enð h\nXm _mUvanâ\nse Hómw \¼À Xmcw ssN\bpsS hm§v bnlm\p apónemWv ssk\ tXmäXv.

AtX kabw Dd¨ kzÀW {]Xo£ Bbncpó sSóokv anIvkUv U_nÄknð km\nb anÀkþenbmïÀ s]bvkv kJyw IzmÀ«À ss^\enð tXmäXv C´ybv¡v h³ Xncn¨Sn Bbn amdn. semcnknsâ amIvkv anÀ\nþ hnIvtSmdnb Akc¦ kJyt¯msS 5þ7, 6þ7 Fó kvtImdn\v C´y³ kJyw tXmäXv.

CtXmsS Hfn¼nIvknð kzÀWw In«psaó {]Xo£ AkvXan¨p. jq«nwKnð _n{µbpw _mUvanâWnð ssk\bpw sSóoknð enbmïÀþ km\nbm kJyhpw Bbncpóp C´ybpsS Gähpw henb kzÀW {]Xo£IÄ, aqhcpw Ct¸mÄ ]pd¯mbncn¡pIbmWv.

C´ybpsS saUð]«nIbnte¡vaqómas¯ saUð Iq«nt¨À¯ ssk\bv¡v A`n\µ\§Ä.
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
website open how women cheat
why men cheat reason why husband cheat what makes married men cheat
link why some women cheat

hmÀ¯IÄ

eï³ 2012

Cós¯ Ifn

hnebncp¯ð

A`napJw

_mIv{Kuïv

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.