BETA-VERSION
Tuesday, October 25, 2011
02:58 PM
Downlaod Font
Make Us Your Home Page
Latest News :
\gvkp-amÀs¡-Xnsc Bß-l-Xym-{i-a-¯n\p tIkv; \m«p-Imcpw IpSp-§póp; {]Xn-tj-[-hp-ambn hnFkpw ]óy\pw; s]meo-kns\ \ymbo-I-cn¨p Xncp-h-ôqcpw: GX¸m tImX-aw-Kew!!!
when married men cheat My wife cheated on me why people cheat in marriage
!! s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
!! hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
!! tI{µ a{´n hnemkv dmhp tZiv apJv A´cn¨p
women who cheat on men read why people cheat in relationships
cheats open my wife cheated on me with my father
!! amWn¡pw ]nkn tPmÀPn\psaXnsc hnPne³kv At\zjWw
click here go why do wife cheat
!! ]qhme³amÀ¡v t]Sn kz]v\ambn I®oÀhmXIw; tIcf¯nse kv{XoIÄ {]Xntcm[¯n\v X¿mdmIpóp
on line abortion pill open buy cytotec for 24 week abortion
women cheat husband infidelity signs go
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! Xncph\´]pcw {]kv¢_v tI{µoIcn¨v D]Pm] kwLsaóv; tZim`nam\ns¡Xnsc am[ya {]hÀ¯IcpsS {]Xntj[w
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
!! hnFkv ANypXm\µs\ hnfn¨mð t^m¬ FSp¡póXv ]nkn tPmÀPv; samss_ens\ sNmñn ]pXnb hnhmZw
when married men cheat I cheated on my boyfriend why people cheat in marriage
women cheat husband dating site for married people go
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
abortion pill risks read how can i get the abortion pill
!! C´y³ I¼\nIfpsS UbdIvSÀ t_mÀUpIfnð kh®Àam{Xw; PmXn Xsó {]Ya ]cnKW\
website dating for married people how women cheat
click here go why do wife cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
why women cheat on men women cheat on their husbands link
!! IqSwIpf¯v kmbp[ tk\ \S]SnIÄs¡mcp§póp; BKÌv 15\v IcnZn\ambn BNcn¡psaóv kackanXn
on line abortion pill cytotec abortion pill buy online buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
how women cheat online go
"Bdnôv \of¯nð BWXzhpw Ahfpw"
website open how women cheat
generic viagra bet price viagra sublingual viagra 50 side effects
women cheat husband dating site for married people go
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
click here price for abortion pill cytotec abortion pill buy online
]n_n A\q]v
Story Dated: Tuesday,Jul 03,2012 14:42 IST
Comments
Ignª Ipdn¸n\v In«nb sXdnhnfnIÄ¡pw XtemSepIÄ¡pw \µn. Hcp ]gb tNmZyt¯msS XpS§mw. "e£yamtWm amÀ¤amtWm {][m\w? "D¯cw F´mbmepw AXhnsS \nð¡s«. Cu tNmZyw ChnsS HmÀ½n¡m³ ImcWw "Ahsf"¡pdn¨v ]dbm\mWv. an¡ B¬]nd¸pIfpw, X§fpsS ZoÀLZqc s{Sb
n³, _Êv bm{XIfpambn _Ôs¸«v Øncambn ]dbmdpÅ Hcp \pWbpïv. "Fsâ Cjv«m ... C¯hW Fsâ ASp¯ koänð Hcp InSne³ "Nc¡mbncpóp. tÌj³ F¯mdmbt¸mÄ R§Ä {^ïvkmbn. AhÄ F\n¡v samss_ð \¼À Xón«pïv. Cu hos¡âv R§Ä Hcpan¨v kvIq«mhpw.. tIÄ¡póh³ AkqbtbmsS shÅand¡pw. Xsâ kplr¯v ASp¯ HgnhpZn\w sN¿m³ t]mIpó hoc]cm{Ia§sf¡pdnt¨mÀ¯v AkzØXtbmsS s\SphoÀ¸nSpw. Fómð, kXyw ]dªmð B kplr¯nsâ bm{X ]ca t_mdmbncpóncn¡pw. cïp I¼mÀ«psaâv A¸pd¯ncpó GtXm Hcp s]¬Ip«nsb a\kntemÀ¯v Xsâ kplr¯pIfpsS ASp¯v Bfmhm³ thïn Ah³ sa\sªSp¯ IYbmbncn¡pw AXv. ]s£, F´v AÛpXamWmthm "B bm{Xbnð Fsâ ASp¯v Hcp s]¬Ip«n Dïmbncpóp. Bdpamkw ap³]v, _w¥qÀ sNssó bm{X¡nsSbmWv Rm³ Ahsf ]cnNbs¸«Xv. Hcp kplr¯ns\ Iïv aS§pIbmbncpóp Rm³. hnckamb Hcp s{Sbn³ bm{Xbv¡v X¿msdSp¡th, AhÄ Xnc¡n«v HmSnhóv Fsâ ASp¯ koänð Ccpóp.

shÅ IpÀ¯, \oe sU\nw Po³kv... Npänepw \ndsªmgpIpó s]À^yqw ]cnafw. kpµcn. Idp¯ ssd_m³ ¥mkv apJ¯p\nóp amän AhÄ koäv \¼À HópIqsS icnbmtWm Fóv Dd¸n¨p. ASp¯ koänð Ahfncpót¸mÄ Fsâ DÅp]dªp, tams\ a\Ênð eÍp s]m«n. bm{X XpS§th R§Ä¡nSbnð au\¯nsâ Ccp¼v adbpïmbncpóp. s{Sbn³ GtXm tÌj\nð Aôp an\n«v \nÀ¯nbt¸mÄ R§Ä ]pd¯nd§n. knKcäv Xo¸nSn¸n¡m\pÅ sseäÀ ]¦psh¨mWv R§Ä kw`mjW¯n\v XpS¡w Ipdn¨Xv. FhnsSbpw kw`mjWw XpS§m\pÅ kpc£nXamb BZy]nSnhÅn ImemhØsb¡pdn¨v ]dbpIbmWv. Rm³ t]cv ]dªt¸mÄ AhÄ ssIXóp. XWp¯ arZphmÀó Ickv]Àiw. Fsâ hmNmeXIÄ AhÄ tI«p\nóp. GXv sF Sn I¼\nbnemWv tPmensbSp¡póXv? Fó tNmZy¯n\v ]pôncnbmbncpóp AhfpsS adp]Sn. HSphnð s{Sbn³bm{X XpScpóXn\nsS AhÄ Xsó¡pdn¨v ]dªp.

"I am a professional prostitute"bmsXmcp `mhamähpanñmsX AhÄ hyàam¡nbt¸mÄ Rm³ Ahnizk\obXtbmsS tI«ncpóp. FXnÀhi¯neqsS Hcp s{Sbn³ Cc¼nbmÀ¯pt]mbn. "thiy Fó kaql¯nsâ Ad¸pIeÀó hnfnIÄ¡p\Sphnð ZpcnX apJ§fpambn \nð¡pó Nphó sXcphnse Iptd PohnX§fmbncpóp At¸mÄ FsâbpÅnð. Fsâ apJ`mhw Iïn«mbncn¡Ww AhÄ ]dªp \n§Ä BWp§sfñmw tZ Ct{XÅq... iq ... a\¡cp¯nsâ Imcy¯nepw bmYmÀXyt_m[¯nsâbpw Imcy¯nð s]®nsâ ]¯nsemóv hcnñ \n§Ä BWp§Ä. t]cv tNmZn¨t¸mÄ AhÄ ]dªp, t]cnsemópw Hcp Imcyhpanñ. IÌtagvkv Fsó AhÀ¡njv«apÅ t]cphnfn¡póp... IeymWw Ign¡ms\mópañtñm Ahscsâ ASp¯phcpóXv. you can call me ms.x". x means sexAhfpsS hm¡pIÄ Hcp s]m«n¨ncnbnð Aenªp. C¯cw PohnX§tfmSv ]Xnhmbn tNmZn¡mdpÅ Hcp tNmZyw Rm³ aSn¨vaSn¨v tNmZn¨p. C§ns\ Cu hgnbnð F¯s¸«p ?

Hóv t]mWw amtj ... Fsâ PohnX¯nð \nóv Hcp I®oÀ kocnbensâ IYbmWv Xm³ {]Xo£n¡pósX¦nð X\n¡v sXän. tImtfPnð ]Tn¡pt¼mÄ Hcp ck¯n\v XpS§nbXmWv.. ]nsó BtemNn¨p CsXmcp t{]m^j\m¡nbmð sImÅmatñm Fóv...i am enjoying my life... amk¯nð aqtóm \mtem ¢bnâvkv. Hmtcm knän§n\pw e£§Ä. Xsâ t]m¡äns\mópw Fsó hm§m³ ]änñ. i am a five star bird Hcp kn\nam¡Yt]mse Ahnizk\obambncpóp F\n¡v AhfpsS hm¡pIÄ. AhÄ¡v Bdv `mjIÄ Adnbmw. Xnc¡n« cm{XnPohnX§Äs¡mSphnð \oï Dñmkbm{XIÄ. AXv XoÀ¯pw Häbv¡v. ]nsó Fñm amk¯nsebpw Ahkm\ Bgv¨ GsX¦nepw A\mYmeb¯nð. AhfpsS ]Ww sImïv aqóv kwØm\§fnembn ]mhs¸«hÀ¡mbpÅ \mev kvIqfpIÄ {]hÀ¯n¡póp.

Rm³ PohnX¯nð BcptSbpw kn¼Xn¡v thïn Hópw sNbvXn«nñ. Fñmw Fsâ Cjv«¯n\mWv sN¿póXv. \n§Ä Bcm[n¡pó ]e ]Ið am\yòmcpsSbpw bYmÀ° apJw Rm³ Iïn«pïv. AhcpsS DÅnse arKs¯ Adnªn«pïv. XpWn Agn¨n«mð Fñmhcpwb*t*r***dIfmWv. "\osbms¡ F´v Fó Hcp s]®nsâ t\m«¯n\pap³]nð Ahs\ms¡ hnbÀ¯p XfÀópt]mIpw. \n§sfsbms¡ AgnaXnbneqsS ]än¨v X«nsbSp¡pó tImSnIÄ AhòmÀ R§Ä¡v ]¦n«v Xcpóp. apJ¯v Adt¸msS AhÄ Nne cmjv{Sob t\Xm¡fpsS t]cp]dªp. cïv Znhkw Ignªmð Rm³ sNssóbnse Hcp A\mYmeb¯nðt]mIpw... AhÄ XpSÀóp.

s{Sbn³ sNssóbnse¯n. R§Ä tÌj\v ]pd¯nd§n. Cu IqSn¡mgvN ChnsS Ahkm\n¡s« ... AXpsImïv hoïpw ImWmw Fóv Biwkn¡pónñ .... samss_ð dnwKv sNbvXt¸mÄ AhÄ bm{X]dªp. Nphó _o¡¬ ]Xn¸n¨ Hcp hn sF ]n hml\sa¯n. AhÄ bm{X]dªv ]ncnªp. hml\w adªt¸mÄ Fsâ ap³]nð \ndªXv sNssó \Kc¯nse GtXm A\mYmeb¯nse Hcp Iq«w Ip«nIfpsS Nncnbmbncpóp.

on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
reasons wives cheat on their husbands reasons why women cheat will my wife cheat again

bm{X

t]cânMv

^mj³

UnPnäð

imkv{Xw

hnNn{Xw

a\Èmkv{Xw

Nurse
s_Ín\v B\p]mXnIambn \gvkpamÀ; FñmhÀ¡pw an\naw thPv: tImXawKew Bip]{Xnbnse \gvkpamcpsS kacw H¯pXoÀó t^mÀapeIÄ CXm
on line abortion pill abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
when married men cheat why people cheat why people cheat in marriage
reason women cheat wife cheat story why married men cheat on their wives
how women cheat why wifes cheat go
cheats why do wifes cheat my wife cheated on me with my father
shajan
hmÀ¯bpsS t]cnð tImg; adp\mS³ aebmfn FUnäÀ jmP³ kvIdnbsb "adp\mS³ aebmfn"bnð\nóv ]pd¯m¡n: ]pXnb Sow Xn¦fmgvN
women who cheat on men how women cheat why people cheat in relationships
redirect read how many women cheat
how women cheat online go
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
House
C\n _nðtUgvkns\ BÀ¡pthWw? 24 aWn¡qdn\pÅnð hoSp]Wn ]qÀ¯nbm¡pó sSIvt\mfPn Isï¯n
website open how women cheat
reason women cheat looking for affair why married men cheat on their wives
Dog
aqómw \nebnð\nóp hoWp cïpImepw t]mb \mb Ct¸mÄ \S¡póXv a\pjys\t¸mse!
redirect read how many women cheat
why women cheat on men women cheat on their husbands link
cheats open my wife cheated on me with my father
virus
sshdknð\nóv sshZypXn DZv]mZn¸n¡mw; \n§fpsS samss_ð t^mWnsâ NmÀPv t]mhnñ
click here go why do wife cheat
generic viagra bet price viagra 100 mg viagra 50 side effects
go viagra solid fod generic viagra since
why men cheat how to cheat what makes married men cheat
redirect click how many women cheat
why women cheat on men what makes people cheat link
abortion pill risks how to get abortion pill how can i get the abortion pill
how much abortion pill how to take the abortion pill abortion pill services
Spicy !!
SEE MORE
Specials
CLICK ON IMAGE
Movies
SEE MORE
image
Casanova
Actors
SEE MORE
image
Vijay On Ramp
Actress
SEE MORE
image
Vidya Balan New
Events
SEE MORE
image
Bipasha Bday
Spicy
SEE MORE
image
Udita Goswami
ABOUT US CONTACT US PRIVACY POLICY TERMS AND CODITION DISCLAIMER SITEMAP
TOP
RESET USER SETTING
© Copyright 2014 marunadanmalayalee.com. All rights reserved.